Strona główna > Dla czytelnika > Informacja dla osób przetrzymujących książki

Informacja dla osób przetrzymujących książki

Zgodnie z Regulaminem Korzystania ze Zbiorów i Usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie:

§ 9. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Czytelnik odpowiedzialny jest za terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz nie ma obowiązku przypominania Czytelnikowi o terminach zwrotu wypożyczonych zbiorów.

2. W przypadku udostępnienia przez Czytelnika adresu e-mail Biblioteka może wysyłać przypomnienie o zbliżającym się terminie zwrotu dokumentu oraz powiadomienie o przekroczeniu terminu zwrotu dokumentu.

3. Za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych ponad termin określony w niniejszym Regulaminie, Biblioteka nalicza karę pieniężną w wysokości ustalonej w Załączniku nr 1- Cennik opłat za korzystanie z zasobów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie. Opłaty za nieterminowy zwrot dokumentów naliczane są systemowo przez system biblioteczny Mak +.

4. Czytelnikom przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka wysyła jedno upomnienie Pocztą Polską na koszt Czytelnika. Koszt wysłanego upomnienia uzależniony jest od ceny znaczka pocztowego.

5. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnienia wysłanego przez Bibliotekę, nie zwróci wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i odmówi uiszczenia należnych opłat może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki, a Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa na drodze sądowej.

6. Nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych skutkuje zablokowaniem konta Czytelnika w Bibliotece głównej oraz w Filii w Darłówku. Odblokowanie konta następuje w chwili zwrotu zbiorów oraz uregulowaniu wszystkich należnych zobowiązań wobec Biblioteki.

7. W uzasadnionych przypadkach losowych Czytelnik ma prawo zwrócić się do Dyrektora Biblioteki o umorzenie , umorzenie częściowe, odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych w Bibliotece. Do czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym ma zastosowanie Uchwała Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 27 grudnia 2006 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy Miasto Darłowo.

Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny używamy plików cookie zgodnie z opisem tutaj .
Klikając przycisk Akceptuję lub kontynuując przeglądanie naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na użycie plików cookie.

Akceptuję