Osób online: 1


REGULAMIN MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. AGNIESZKI OSIECKIEJ W DARŁOWIE

I. ZBIORY BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka gromadzi i udostepnia literaturę piękną i popularnonaukową oraz czasopisma z różnych dziedzin wiedzy.
 2. Biblioteka udostępnia zbiory z wypożyczalni w systemie wolnego dostępu do półek. Korzystanie z księgozbioru podręcznego określa Regulamin Czytelni. 
 3. Bieżącą obsługę informacyjną pełni bibliotekarz dyżurny.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 2. Wypożyczać książki mogą wszyscy zapisani do bilblioteki czytelnicy.
 3. Przy dokonaniu zapisu do biblioteki czytelnik ma obowiązek:
  - Zapoznania się z regulaminem,
  - okazania bibliotekarzowi dowodu tożsamości,
  - podpisania zobowiązania o przestrzeganiu regulaminu.
    Złożenie podpisu jest  równoznaczne z możliwością
    przetwarzania danych osobowych przez tę bibliotekę,
  - powiadomienia biblioteki o ewentualnych zmianach danych osobowych.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik z wypożyczalni może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 4 książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Po uzgodnieniu z bibliotekarzem możliwe jest wypożyczenie innej ilości książek oraz odroczenie terminu zwrotu na kolejne cztery tygodnie.
 6. Na życzenie czytelnika bibliotekarz może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone.
 7. Z książek w czytelni korzysta się jedynie na miejscu w bibliotece.
 8. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia i picia.
 9. W bibliotece obowiązuje cisza.
 10. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać na terenie biblioteki ani wypożyczać książek.

III. POSZANOWANIE ZBIORÓW.

 1. Wypożyczone książki należy bezwzględnie chronić przed zniszczeniem.
 2. Wszystkie zauważone uszkodzenia czytelnik winien zgłosić bibliotekarzowi przed dokonaniem wypożyczenia.

IV. SANKCJE REGULAMINOWE.

 1. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki czytelnik zobowiązany jest uiścić karę za zwłokę, ustaloną oddzielnym rozporządzeniem.
 2. Jeśli czytelnik otrzyma upomnienie pisemne lub telefoniczne uiszcza związane z tym poniesione koszty.
 3. W zamian za książkę zniszczoną lub zagubioną czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza. Jeśli jest to niemożliwe, powinien przekazać inną książkę po wcześniejszym ugodnieniu z bibliotekarzem.
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik odpowiada tak, jak za całe dzieło.
 5. W przypadku braku reakcji ze strony czytelnika odnośnie upomnienia, biblioteka wysyła wezwanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeśli po ustawowym terminie czytelnik nadal nie zwróci książek, biblioteka ma prawo skierować sprawę  egzekwowania książek lub należności do firmy windykacyjnej lub sądu.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być zawieszony decyzją dyrektora biblioteki w prawach z biblioteki lub wykluczony
  z grona czytelników.
 2. Skargi, wnioski i zażalenia dotyczące funkcjonowania biblioteki czytelnicy wpisują do Książki Skarg i Wniosków.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2009r.
 4. Z dniem 31.03.2009r. traci moc regulamin z dnia 02.01.2000r.


REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. W czytelni obowiązuje zakaz jedzenia, picia oraz palenia tytoniu.
 4. Prawo do skorzystania z czytelni ma osoba wyrażająca taką wolę poprzez wpisanie się do "zeszytu odwiedzin".
 5. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.
 6. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza dyżurnemu bibliotekarzowi.
 7. Przed opuszczeniem czytelni materiały, które były wykorzystane czytelnik zwraca bibliotekarzowi.
 8. Bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez czytelnika bez opieki.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek, z których korzysta. Za szkody poniesione w trakcie korzystania z książek lub innych materiałów odpowiada korzystający.
 10. Na kopiowanie materiałów będących własnością biblioteki czytelnik musi uzyskać zgodę dyżurnego bibliotekarza.
 11. Czytelnik niestosujący się do powyższego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 1. Pierszeństwo w korzystaniu ze stanowisk komputerowych mają osoby wykorzystujące go w celu edukacyjnym.
 2. Pozostali korzystający z komputerów w celach rozrywkowych nie mogą spędzać przy komputerze więcej czasu niż jedna sesja, czyli jedną godzinę dziennie.
 3. Każdy korzystający z czytelni internetowej zobowiązany jest do wpisania się
  w księdze odwiedzin.
 4. Obowiązuje zakaz używania komunikatorów internetowych (gg, tlen, wp kontakt, Messenger, ICQ itp.)
 5. Zabrania się otwierania stron internetowych o charakterze erotycznym, wulgarnym lub o treściach prawnie zabronionych. Strony takie są wpisane na "czarną listę"
  i zablokowane, a wszelkie próby obejścia zabezpieczeń traktowane będą jako złamanie zasad regulaminu.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach
  i ustawieniach systemowych.
 7. Użytkownik nie powinnien pozostawiać na dyskach komputerów żadnych prywatnych danych, które zostaną usunięte podczas czyszczenia komputera.
 8. Za zgodą administratora czytelnik może skorzystać z własnej dyskietki, płyty lub innego nośnika pamięci.
 9. Użytkownik podejmując pracę na stanowisku komputerowym przyjmuje do wiadomości i zgadza się na monitorowanie jego pracy przez administratora.
 10. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów danych jak również inne łamanie prawa.
 11. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi max. 1 godz.
  W przypadku braku zainteresowania innych osób administrator może przedłużyć czas pracy. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać najwyżej dwie osoby.
 12. Wszystkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeżeli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 14. Obowiązuje zakaz pobierania z internetu wszelkich plików i zapisywania ich na dysku bez zgody bibliotekarza.
 15. Administrator czytelni zastrzega sobie prawo do przerwania sesji, gdy uzna, że został złamany regulamin.
 16. W czytelni internetowej obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz palenia tytuniu.
 17. Rozpoczęcie pracy na stanowisku komputerowym jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
   

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2011 biblioteka.darlowo.pl    realizacja:  darłowo.info